วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เสนาสนเทศ ประจำเดือน ก.ค.๕๗

ภาพถ่าย

          เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน  ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารกองประจำการ เพื่อชี้แจงนโยบายในการปฎิบัติงาน และเปิดโอกาสให้กำลังพลซักถามปัญหาข้อขัดข้อง  ณ ห้องสอนอบรม อาคาร ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ อ.บางกระทุ่ม

ภาพถ่าย


          เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ร่วมกับข้าราชการในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของ คสช. ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อฟันสวยเก๋

ภาพถ่าย

          ห้วงวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เปิดโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อฟันสวยเก๋ให้กับพลทหารกองประจำการในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ แหล่งชุมนุม พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ โดยมี โดยมี พล.ต.ณพล  รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิด พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จว.สุโขทัย

ภาพถ่าย

          ตั้งแต่ ๒๑ พ.ค.๕๗ ถึงปัจจุบัน พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย และออกให้บริการตามบ้านเรือนประชาชน "กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน" ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

ประดับยศให้กับ จ.ส.อ.ณรงค์ ตรียศ

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ.ส.ท.ณรงค์  ตรียศ เป็น จ่าสิบเอก  ณ อาคาร บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจัดกิจกรรมโดย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ณ อาคารเอนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พล.ต.ณพล  รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรม ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ อ.วัดโบสถ์

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่ อ.วัดโบสถ์  ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ในกิจกรรม "คืนความสุขให้กับคนในชาติ" ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ อ.เนินมะปราง

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ร่วมกับราชการในพื้นที่ จัดทำโครงการเนินมะปรางเมืองคนดี รู้รักสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์   ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกฝ่ายได้รู้รักสามัคคี เข้าใจบทบาทหน้าที่พลเมืองดี โดย พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมคืนความสุข


          เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗ หน่วยงานทหารร่วมกับหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ โดย พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์ และชุดช่างตัดผมให้บริการกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย ณ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการอบรมทหารใหม่รู้ทันเอดส์

ภาพถ่าย

          ห้วงวันที่ ๑๖ - ๒๐ มิ.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ทำพิธีเปิดโครงการอบรมทหารใหม่รู้ทันเอดส์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สนับสนุนกิจกรรมโดยเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมี พล.ต.ณพล  รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่